Nowe zasady odbioru odpadów od 1 marca 2020 r.

Od 1 marca 2020 r. – zgodnie z grudniową uchwałą Rady Miasta Białystok – będą obowiązywały nowe stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną tych zmian jest konieczność zapewnienia samobilansowania się systemu gospodarki odpadami w gminie, co wynika z przepisów prawa. Rada Miasta wczoraj (15 stycznia) przyjęła też uchwałę, która pozwoli najstarszym, żyjącym samotnie emerytom zmniejszyć te opłaty.

Ilustracja do artykułu deklaracjemarzec2020_1.jpg

Obowiązujące w Białymstoku od 2013 roku stawki za wywóz śmieci zależne są nie od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego, lecz od powierzchni lokalu mieszkalnego. Obecnie przy zbiórce selektywnej płacimy: przy powierzchni mieszkania do 40 m2 – 9 zł miesięcznie, powierzchni 40,01-80 m2 – 21 zł, zaś większej powierzchni – 29 zł. Przy braku selekcji opłaty są dwa razy wyższe.

Nowe stawki opłat i nowe ulgi

Uchwalone w grudniu nowe stawki wynoszą odpowiednio: 16 zł, 36 zł i 45 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 7-16 zł, w zależności od wielkości lokalu. Są to stawki dla zbiórki selektywnej – zgodnie z przepisami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. Jeśli zostanie stwierdzone, że ktoś nie segreguje śmieci, zapłaci stawkę podwójną. Ulgę można dostać za posiadanie kompostownika na bioodpady – odpowiednio do wielkości lokalu od 1 do 3 zł miesięcznie. Dodatkową ulgę dostaną rodziny spełniające kryteria Karty Dużej Rodziny – wspólnie zamieszkujące – oraz osoby gorzej sytuowane (korzystające z opieki społecznej).

Mniejsze opłaty dla żyjących samotnie emerytów

Radni przyjęli też uchwałę regulującą zasady programu osłonowego na lata 2020-2021, który pozwoli zmniejszyć opłaty za odpady najstarszym, żyjącym samotnie emerytom. Muszą oni jednak spełniać odpowiednie kryteria – mieszkać w pojedynkę w mieszkaniu o powierzchni ponad 40 m2 (czyli druga i trzecia stawka), segregować śmieci, mieć niewysoki dochód i nie korzystać z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych. Dla uzyskania ulgi, która będzie wynosiła połowę stawki, trzeba będzie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Białystok odbierała odpady z ich nieruchomości po 29 lutego 2020 r., powinni złożyć w terminie od 17 stycznia do 21 lutego pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości mieszanych

Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy jednak do 10 kwietnia 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od marca.

Od 1 marca odpady tylko selektywnie gromadzone

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, również mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 marca 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego

Dokumenty w powyższych sprawach należy składać w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17 (pok. 105 i 110). Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy referatu pod numerami telefonów: 85 869 6591 (i kolejno aż do końcówki 6597).

Obowiązujące akty prawne dostępne są na stronie www.bip.bialystok.pl

Inf. Wschodzący Białystok

Powrót na początek strony