Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, gdzie można przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne. W naszym systemie funkcjonują dwa takie punkty - PSZOK znajdujący się w ZUOK w Hryniewiczach i PSZOK w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty.

Ilustracja do artykułu 3.JPG

Jednym z obowiązków gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest „prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych” (Art. 4 ust. 2 p1 lit. a).

PSZOK w Hryniewiczach
ZUOK w Hryniewiczach
Czynny jest w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00, sobota, godz. 7.00 - 14.30.

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK przyjmowane są:
1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe;
2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe;
3. szkło, w tym odpady opakowaniowe;
4. metale, w tym odpady opakowaniowe;
5. opakowania wielomateriałowe;
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7. przeterminowane leki;
8. chemikalia;
9. zużyte baterie i akumulatory;
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe;
13. zużyte opony;
14. odpady zielone;
15. styropian opakowaniowy.
16. popiół i żużel z palenisk domowych (od 1 października 2016 r.)

W PSZOK w Hryniewiczach nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane,
6. części samochodowe
7. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
8. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

PSZOK w Białymstoku
ul. 42. Pułku Piechoty 48 (teren MPO),
Czynny w dniach poniedziałek - sobota w godzinach 6.00 - 18.00.

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK MPO przyjmowane są:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) odpady zielone,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) tekstylia i odzież,
15) popiół i żużel z palenisk domowych.

W PSZOK w Białymstoku nie są przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe,
3) odpady zawierające azbest,
4) materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
5) szyby samochodowe,
6) szkło zbrojone i hartowane,
7) części samochodowe,
8) odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
9) odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Powrót na początek strony